تبلیغات
پسران بد و دختران خوب - واسه تو...

پسران بد و دختران خوب

...چون میسر نیست من را کام دوست******عشق بازی می کنم با نام دوست

واسه تو...

انقدر دوست دارم که تو کتاب جا نمیشه

پــی چــاره ام، با حـــرفای الفــبا نمیشه

من که هیچ، ساعتمم دیوونته دروغ که نیست

تو از اون روزی که رفتی خوابیده، پا نمیشه

هی میگم کاشکی یه روز معجزه شه با همدیگه

دو ســه ســاعـتـی بـریـم کــنار دریــا، نمیشه

آســمون دلش گــرفته، مث اخــمای تــواِ...

یـه گــره افــتاده رو پــیشونیشو، وا نمیشه

نامَتـَم باهام لـجه، مـی خوام بـذارمش کـنار

انقدر بَـدِ بـاهام، هــرچـی کـنم تـا نمیشه

مگه کـم نـاز چشـاتو کشـیدم دسته گـلـم؟

که دیگه یـه ذرّه خـندَتم مـالِ مـا نمیشه

دیدی خواستن میون من و تو رو ابری کنن؟

تو نگفتی بـِهـِشون بـِرید، چه حـرفا، نمیشه؟

مگه از من چی شنیدی که یهو دلت شکست؟

دل عاشـق بیشتر از یک دفه رســوا نمیشه

چه شبایی که نشستـم تا سحر به ایـن امــید

که به هر کسی به جز من بگی نه، یا نمیشه

روزی که خواستی بیای پیشم مثِ دیوونه ها

از هـمه مـی پـرسیدم پـس چـرا فـردا نمیشه

اینه رسـمش؟ تا یه چـیز شـنیدی بـاورت بشـه؟

ایـن جوری کـه قـصه مون عـبرت دنـیا نمیشه

یعنی حق با شعر یه شاعرِ اون روزاس کـه گـفت؟

بـرو مجنـون، واسـه تـو هـیچ کسی لیــلا نمیشه

خـوابتو دیدم و پرسـیدم ازت کـجا بـودی؟

گـفتی طـولانیه قـصه، تـوی رویـا نمیشه

یادته؟ تماس گرفـتم کـه بـبینـم چـی شـده؟

گفتی بعدا ً، جائی اَم، صحبتش اینجا نمیشه

دفترم عادتشه، فقط تو روش خـط بکشی

خودتم خوب می دونی بدون امضا نمیشه

تـو رو بـاید تـو تــمام کــتابـا، نـه کـَمِته

حرفِ تو خلاصه نیست، پس توی انشا نمیشه

چشاتو نمیشه گفت چه رنگیه، بس که گلی

هـیچ چشی، چش نزنم، اِنقـَدِ زیــبا نمیشه

راســتی تـو مـنو یـادت رفـته، آره؟ من همونم

کــه بـدون تـو شــباش بــه غـیرِ یــلدا نمیشه

بـا خـودت قـرار گـذاشـتی دیگـه اسـممو نگـی

جمله هات تموم میشه، بـا نـمی خوام، بـا نمیشه

باشه هرچی تو بگی قبول، فقط ایــنو بـدون

حکـم قـتلمـم بدی، هیچ کسی زیـبا نمیشه ♥

 + نوشته شده در یکشنبه 14 خرداد 1391 ساعت 02:23 ب.ظ توسط parisa joooooooon ...| نظرات()